Naturen i Fiskars

Naturen i Fiskars bruk och närmast bruket har en nästan mellaneuropeisk prägel. Mikroklimatet i denna bördiga dal avviker från omgivningen, vilket syns i både växt- och djurlivet som är speciellt rikt och hyser många intressanta arter som är sällsynta på dessa breddgrader.

Mest påfallande ter sig skillnaden då man kör söderifrån genom bergstunneln och ett måleriskt lanskap öppnar sig med ängsmarker och betande kor vid sjöstranden.

Borgbyträsket är bara en halv meter över havsnivå och vid den tid då bruket grundades var det en havsvik dit pråmar kom för att lossa sin malmlast. Numera är vattenstråket från bruket längs Fiskarsån och Borgbyträsket ner till Pojoviken en trevlig paddlingsrutt. Om hösten stiger här upp havsöringar från Pojoviken för att leka i Fiskarsån.

De brantaste sluttningarna kring bruket är skogbeklädda och här finns frodiga lundar med ståtliga ädellövträd. I bruket har utmärkts en ca 2 km lång trädslagsstig längs vilken man kan bekanta sig med olika trädslag.

Fiskarsån får sin början i Kisko och Karislojo. Sjösystemets största sjöar från övre till nedre loppet är Määrjärvi, Orijärvi, Seljänalanen och Degersjö – alla fisk- och kräftrika sjöar med ypperlig vattenkvalitet. Naturen är mångsidig kring sjöarna och de ger möjlighet till bl.a. intressanta paddlingsutflykter. Längs sjösystemet finns spår från stockflottningstiden och den tid då man fraktade malm från gruvor i Kisko till Fiskars Bruk. Flottning längs sjösystemets bäckar, åar och sjöar pågick fram till 1950-talet.

Men Fiskars natur är mycket mer än den yppiga dal där själva bruket är beläget och sjösystemet. Runt bruket finns vidsträckta skogsområden med flera tiotal obebyggda sjöar. Här finns utrymme, tystnad och Natur. Förutom älg och hjort hör också lodjur, björn och varg till storviltet i Fiskars skogar. Bland ”småviltet” kan nämnas tjäder och orre som spelar i skogar och på myrar, mård, flygekorre och smålom som är förhållandevis talrika här. För uggle-, fladdermus-, orkide’- eller sländeentusiasten finns speciella eldoradon i Fiskars natur. Nästan tio procent av skogarna är naturskyddsområden (Medeltalet i södra Finland är under 1 % .) De övriga skogarna är ekonomiskogar, men de sköts med ”smak i tummen” . Den ensamme vargen hittar också i ekonomiskogarna lätt sina oaser, men också för den som rör sig i grupp finns många olika möjligheter till rutter och aktiviteter. Här kan man ägna sig åt triviala och njutbara saker som att vandra, fiska, plocka bär och svamp eller bara vara i naturens sköte. Vill man ha lite mer ”action” och service kan valda naturföretagare erbjuda också det på sådana ställen där varken utövarna själva eller andra störs.

Bekanta dig med naturaktiviteterna och promenadrutterna i Fiskars