Principer för hållbar turism

Fiskars bruks dragningskraft baserar sig långt på dess kultur- och naturarv samt det kunnande som blomstrar på orten. Detta förbinder oss till att agera ansvarsfullt och på ett hållbart sätt, inte bara när det gäller turismen, utan också skötseln och utvecklingen av hela området. Tillsammans med aktörerna i Fiskars bruk strävar vi till att bevara områdets natur- och kulturarv samt främjar skyddandet av dem. Som hjälpmedel har vi tillsammans tagit fram sex principer för hållbar turismutveckling som vi binder oss till att följa.

Fiskars Oyj Abp Real Estate & Fiskars Village

Principer för hållbar utveckling

Princip nr. 1. Vi stöder bevarandet och främjar skyddandet av Fiskars bruks kultur- och naturarv.    

 •  Fiskars Bruks kultur- och naturarv är ett viktigt syfte för resan 
 • Turismen får inte äventyra bevarandet av Fiskars bruks kultur- och naturarv, och vi strävar till att minimera turismens skadliginverkan på förhand.  
 • Vi utvecklar turismen och turismtjänsterna efter efterfrågan och brukets karaktär 
 • Vi främjar hantverkares, formgivares och konstnärers möjligheter att bo och jobba i Fiskars bruk 
 • Vi informerar om våra värderingar för besökarna 

 

Princip nr. 2. Vi strävar till att minimera belastningngen av omgivningen 

 • Vi främjar möjligheten att resa till Fiskars bruk med kollektivtrafik och utsläppssnålt 
 • Vi förlänger besökarnas vistelse  orten 
 • Vi verkar energi- och materialeffektivt, genom att t.ex. använda förnybar energi i form av flis och vindenergi.  
 • Vi strävar efter att vara en god förebild i hållbarhetsfrågor bl.a. genom att använda naturmaterial och återvinningsmateriai våra bygg- och restaureringsprojekt
 • Vi uppmuntrar våra besökare att handla hållbart och miljövänligt 
 • Vi främjar möjligheten till återvinnigsortering och lösningar inom cirkulär ekonomi  

 

Princip nr.3. Vi stärker den lokala anknytningen 

 • Grunden för utbudet av tjänster baserar sig på lokal kännedom, undersökningsresultat, erfarenheter och kultur. 
 • Den lokala guidningen är av hög kvalitet och vi erbjuder skolning inom lokalkännedom för guiderna och områdets företagare 
 • Vi höjer värdesättningen av Fiskars bruk genom att erbjuda turismtjänster av hög kvalitet 
 • Vi utvecklar och sköter om Fiskars bruk i samarbete med lokala intressegrupper 

 

Princip nr. 4 Vi främjar välmående och hälsa 

 • Vi uppmuntrar våra besökare att delta i både ledda och självständigt utförda aktiviteter och naturupplevelser 
 • Vi försäkrar oss om att alla tjänster vi säljer är säkra för deltagarna och vi kräver att våra samarbetspartners följer lagen och goda seder i sin service 
 • Vi strävar till att erbjuda mångsidiga tjänster, så att de kan tjäna alla olika kundgrupper, oberoende av kundens bakgrund  
 • Vi främjar besökarnas möjligheter att öka sitt sociala, psykiska och fysiska välmående 
 • Vi främjar lokalbefolkningens möjligheter till rekreation och förbättrar levnadsförhållanden på orten 

 

Princip nr. 5.  Vi främjar lokalekonomisk tillväxt och möjligheten till nya arbetsplatser 

 • Vi erbjuder tjänster av god kvalitet som bygger på Fiskars attraktivitet 
 • Vi samarbetar aktivt med lokala företagare och andra aktiva intressegrupper, samt erbjuder dem synlighet och en plattform för digital försäljning och distribution 
 • Vi ger lättillgänglig information om tjänster och service på förhand i flera olika kanaler 
 • Vi stöder arrangering av evenemang i Fiskars bruk året runt genom att delaktiggöra lokalbefolkningen, i enlighet med deras intresse och möjligheter 
 • Vi uppmuntrar besökare att stanna längre på orten  

 

 

Princip nr 6. Aktörer i Fiskars Bruk kommunicerar enhetligt om Fiskars Village värderingar och tjänster   

 • Vi förbinder oss att följa Fiskars Village principer för hållbar utveckling – Vi kommunicerar enhetligt och ansvarsfullt med olika intressegrupper och media både nationellt och internationellt 
 • Vi samlar feedback av olika intressegrupper för att utveckla kundens behov och utveckla vår verksamhet 
 • Vi arrangerar skolnings- och samarbetstillfällen för lokala företag och andra aktiva intressenter 
 • Vi uppmuntrar lokala företag och intressenter att förbinda sig till dessa principer 

 

identifieringen av dessa principer har vi utnyttjat Fortstyrelsens 2016 utkomna Principer för hållbar turism. Även Fiskars Groups principer för hållbar verksamhet har tillämpats 

 Därtill har vi tillämpat kriterierna för Green Destinations Foundation TOP 100 SustainableDestinationsAwards -ansökningen till att granska turismens hållbara utveckling på orten.  

Fiskars OyjAbp Real Estate & Fiskars Village - Principer för hållbar utveckling

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.© Fiskars Village 2019.